Case

Tydliggörande av Design Transfer processen på SHL-Group

SHL-Group är tillverkare av autoinjektorer. Konstruktion sker på tre platser – i Sverige, USA och Taiwan, medan produktionen i huvudsak sker i Taiwan. Autoinjektorer består av en mekanism som hjälper en patient att självinjicera ett läkemedel. SHL-levererar själva mekanismen medan kunden till SHL står för läkemedel och sprutan. Mekanismen består till största delen av formsprutade plastkomponenter.

Uppdrag

Att tydliggöra Design Transfer processen på SHL-Group. SHL har genom flertal kundrevisioner förstått att Design Transfer processen inte är tillräckligt tydligt definierad. Med Design Transfer menas hur en produkts specifikationer överlämnas och förstås av produktionen.

Definition

Då uppdraget var omfattande och övergripande formulerat, har stor vikt lagts vid att definiera delprojekt med tydliga mål och avgränsningar. Genom inläsning av rutiner och instruktioner samt intervjuer av ett flertal nyckelpersoner på både designkontoren och i produktionen har följande områden identifierats som särskilt intressanta.
Komponentspecifikationer – hur sätts toleranser på de komponenter som tillverkas? Acceptanskriterier – vilket felutfall kan vara rimligt att acceptera utifrån allvarligheten
av effekten?

Teststrategi – hur optimeras kontrollinsatsen till maximal felteckning på de mest kritis- ka egenskaperna med minimal ansträngning?

Mätning

SHL-Group har samlat alla sina stickprovsmätningar av produktionen i en databas som är tillgänglig globalt. I denna databas samlades uppgifter in om produktionens förmåga att tillverka utefter de specifikationer som satts.

Analys

Det visade sig att specifikationerna ofta var för hårt satta för den process som skulle producera komponenterna. Effekten av att specifikationerna var så hårt satta blev att kon- trollfunktionen blivit en flaskhals. Dessutom skrotades mängder med komponenter som inte låg inom specifikationsgränserna.


Förbättring

En modell utvecklades där det går att beräkna en förväntad variation i produktionspro- cessen när komponentspecifikationer sätts. Modellen togs fram från den omfattande produktionshistoriken som fanns i databasen.
Ett verktyg för att administrera och optimera toleransanalyser utvecklades. Verkty-
get möjliggör att väga toleransanalysens behov av snäva toleranser mot produktionens förväntade variationer.

Resultat

Vid full implementering kommer kontrollkostnaderna sänkas med 10 miljoner kronor/år. Till det kommer de minskade skrotkostnaderna.

”Genom att känna till vad vår produktionsprocess presterar när vi sätter våra specifikationer, sparar vi massor av kostnader i tid och kassationer.”
Anna-Karin Alm, Director Design Control


Läs om våra andra case

Mabema – Avancerad timmermätning med AI

Mabema är Sveriges främsta och största leverantör av visionsystem. Med hjälp av visionteknik gör Mabema det möjligt att…Läs mer

Berotec hjälper Agricam att digitalisera framtidens djurhälsa

Utmaning och problembeskrivning Agricams produkter och tjänster gör djurhälsoarbetet mer effektivt och lönsamt, både för lantbrukare, veterinärer och…Läs mer