Case

Digitalt labb – klimatkammare

Det finns stora värden i att simulera tidigt i konceptfasen men även i utvärderingsfasen. Det ger möjlighet att skapa sig en helt annan förståelse av sitt system och även testa i miljöer som är svåra att komma in i med en fysisk produkt.

Problem och utmaningar i organisationen

Har det hänt att ni har haft en häftig idé och efter många utmaningar lyckats bygga en prototyp av systemet, som visar sig fungera väl? Men att det blir för varmt i en del komponenter, eller att prototypen inte klarar de termiska krav som är ställda av kunden?

Detta leder oftast till ett frustrerande arbete med dyra åtgärder, försenade tidsplaner och irriterade beställare.

Lösning

Anledningen är att det inte har gått att uppskatta temperaturerna förrän systemet är konstruerat och testas i en klimatkammare. Genom att bygga upp en digital produkt och utvärdera den via simulering i ett digitalt labb eller, som i exemplet ovan, en digital/virtuell klimatkammare kan man bygga upp en bra förståelse för hur systemet presterar. Det går att identifiera flaskhalsarna i värmeöverföringen, var och varför man uppnår höga temperaturer, känslighetsanalyser och rimligheten i beställarens krav. Med simulering är det även enkelt att utvärdera olika förbättringsförslag med fokus på både prestanda och kostnad.

Ju tidigare simuleringar används i produktutvecklingen, desto större chans finns det att designa något med ett större tekniskt språng, som att göra en stor förändring i materialval eller att tillämpa passiv kylning istället för aktiv kylning.

Resultat

Med hjälp av simuleringsdriven produktutveckling går kostnaderna ner, ledtiderna blir kortare, teknikutvecklingen kan ta större språng och statusen av arbetet höjs. Det ger ökad konkurrenskraft och nöjdare kunder.

  • Simulering kan för ECU’er leda till ett system designat så att topptemperaturer av viktiga komponenter sänks och uppfyller de termiska kraven.
  • Simulering av batterier och batteripack kan se till att sänka temperaturnivåerna, men även ge en jämn temperaturdistribution över batterierna, vilket ökar livslängden.
  • Simulering av elmotorer ökar möjligheten att kyla stator och rotor på ett effektivt sätt, vilket leder till att prestandan kan höjas.


Vill du prata mer om möjligheter i digitala labb

Ta gärna kontakt med Fady Ishaq, CFD-expert

Läs om våra andra case

Läkemedelsanpassad engångsseparator i plast för Alfa Laval

Problembeskrivning hos Alfa Laval En av Alfa Lavals huvudprodukter är separatorn som separerar vätska bestående av fler än…Läs mer

CFD-simuleringar ger stort värde för Jämtkraft

Utmaning och problembeskrivning En dammanläggnings avbördningsförmåga, förmågan att säkert släppa vatten förbi anläggningen, är en mycket viktig del…Läs mer