Aktuellt

Kallelse till årsstämma den 7e december klockan 17:00

Aktieägarna i Berotec AB, orgnr 556608-6822, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 december 2022 kl 17:00-18:00 i Berotecs lokaler på Karlbergs Strand 4H, Pampas Marina alternativt digitalt via Zoom på länk: https://us02web.zoom.us/j/87186276170?pwd=WVN3RmdNM2E2TFRnWjB1djhyRFRxQT09

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i Euroclear den 29 november 2022. Föranmälan krävs till bolaget före den 6 december 2022, genom e-post till Hakan.MildhSvensson@berotec.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Genomgång av verksamhetsberättelse
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om;
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning
  2. Disposition av bolagets resultat enligt den fastlagda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av:
  1. Styrelseledamöter
  2. Suppleanter
 12. Val av revisor
 13. Övriga frågor

Välkomna önskar styrelsen gm Håkan Mildh Svensson.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 21/22 finns här (pdf)


Förslag till beslut

11 Valberedningens förslag till Styrelse 2023

Omval, ordinarie ledamot, Jonas Ivarsson, Extern

Omval, ordinarie ledamot, Lena Joelsson, Extern

Omval, ordinarie ledamot, Erik Blomdahl, Konsultrepresentant Berotec

Omval, ordinarie ledamot, Urban Wellholm, Affärsledare Berotec

Omval, ordinarie ledamot, Håkan Mildh Svensson, Grundare Berotec

Valberedningen rekommenderar styrelsen att fortsätta adjungera:

Christian Strömqvist, VD

Irene Sandstedt, Sekreterare och Ekonomichef

Stockholm CPPs meetup på Pampas – 20 år av libtorrent

I juni firade Meetup-gruppen Stockholm CPP sitt 8-årsjubileum hos oss nere i Pampas Marina! Arvid Norberg och Björn…Läs mer

Se Konsultpodden nr. 90 – om AI, våren och jämställdhet i branschen

Konsultpodden sista avsnitt inför sommaren filmades och här kan du se hela avsnittet! Håkan, Helena och Mattias pratar…Läs mer