Case

Organisationsutveckling på OKG

Utmaning och problembeskrivning

Kärnkraftverket OKG strävar efter att ständigt ligga i framkant vad gäller säkerhet. De hade identifierat behov av en förstärkt resurs inom organisationsutveckling rörande MTO (Människa-teknik-organisation) samt stöd med riktade insatser.

Kulturer, normer och attityder hos människor är starka faktorer som kan avgöra om en förändring får fullt genomslag eller ej. När en organisationsövergripande förändring har en direkt inverkan på människorna och kulturen i organisation anammas ändringen inte över en dag och det var den utmaningen OKG stod inför.

Lösning

OKGs medarbetarna utgör en stor del av processerna i organisationen och därför var det viktigt att analysera utgångsläget och ta hänsyn till medarbetarna i förändringsarbetet.
Man ville kunna ge medarbetarna svaret på frågan ”What’s in it for me?” genom en själv-upplevd nytta, ett ägarskap och anammande av den nya förändringen. För att uppnå det är det är det av vikt att föra dialoger med medarbetarna. Upplever medarbetare delaktighet och möjligheten att vara med att påverka är möjligheten stor att en ändring mottas på ett effektivt sätt.

En av insatserna rörde ett utvecklingsarbete där man skulle förbättra säkerhetskulturen genom att implementera säkerhetsverktyg inom hela organisationen. Uppdraget syftade därmed till att utveckla en handlingsplan för ändamålet – en handlingsplan som OKG kunde arbeta långsiktigt utifrån. Därför är det essentiellt att ha kunskap om hur människor påverkas och tar till sig förändringar som berör deras dagliga arbete.


När Berotec och vår konsult Louise Thern tog sig an uppdraget var strategin för implementeringsarbetet att:

  • Ha nära kontakt med och lyssna till både medarbetare och chefer i organisationen
  • Involvera och ta hänsyn till medarbetarnas tankar och idéer i framtagningen av en implementeringsplan.

Resultatet

Implementeringsplanen som Louise utvecklade resulterade i åtgärder inom fyra huvudområden

  • Marknadsföring – för att öka medvetenheten om att rutinerna finns att tillgå
  • Utbildning – för att öka förståelsen för hur rutinerna kan tillämpas
  • Chefsstöd – för att öka användningen av rutinerna och skapa kultur av
    dem
  • Verktyg – för att bibehålla kontinuiteten i nyttjandet av rutinerna

Varje målområde bestod av flera insatser som under en tid framöver ska implementeras. Chefen för avdelningen organisationsutveckling va r mycket nöjd över implementeringsplanen och gav Berotec/Louise uppdraget att driva igenom implementeringsplanen.

”Att extrahera människors tankar och omsätta det till en bra lösning kräver en social förmåga, god kommunikation och mycket kundkontakt. Eftersom Berotec och Louise har god förståelse för människorna bakom de tekniska processerna fick Berotec också förtroendet att driva uppdraget.”

Om organisationen når hela vägen återstår att se. I dagsläget har dock aktiviteter inom marknadsföring hunnit drivas igenom och medvetenheten om att rutinerna finns har ökat. Det får åtminstone betraktas som ett steg i rätt riktning, och på rätt väg.

Slutord från Berotec

Det är värdefullt för våra kunder när de inser och har förmågan att förstå kraften i konsulter som har rätt värderingar och beteenden för det uppdrag de har. Här på OKG har Berotecs förmåga att lyssna in just dessa till en början outtalade behoven och gjort en urvalsprocess som stämmer väl med kundens behov, kultur och värderingar. Berotecs ständiga kvalitetsuppföljningar skapar lugn och ro för kunden i ett kritiskt läge.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer