Case

Flytt och konsolidering av 3 verksamheter för Marine Jet Power

Utmaning och problembeskrivning

Marine Jet Power hade verksamheter på tre orter; Österbybruk, Nacka och Cheltenham, UK. Varje site var liten, drevs under hantverksmässiga metoder och hade svårighet att uppnå redundans på viktiga positioner. Bolaget drogs med stora kostnader och risker på grund av detta.

Lösning

Karl Afzelius-Alm, COO, hade identifierat detta och hade en plan;
Konsolidera verksamheterna på en ort, Uppsala, och ändra strategin från att ha varit mekanisk verkstad till att bli en renodlad montageindustri. Införa Lean i verksamheten och bl.a. ta ett omtag i produktion och logistik inom 5S. På detta sätt skulle verksamheten bli robust med flera personer på varje funktion mot tidigare en. Samtidigt skulle tillverkning, inköp och lager trimmas så att flödena blev effektiva. Målet var att minska den totala numerären och samtidigt bibehålla kapacitet och kapabiliteten.

Berotec och konsulten Yulianto fick uppdraget att agera delprojektledare till Karl. Yliantos ansvarsområden var att flytta produktion, inköp, lager och att se till att den nya lokalen blev ändamålsenlig. Utöver detta har Berotec stöttat Karl i hans roll som COO för att Karl skulle få mer tid för att arbeta strategiskt.

Karl har tryckt på hur viktigt det var att Beroteckonsulten agerade som han gjorde;

– Yulianto har hela tiden sett till att ha personal, befattningshavare och leverantörer med sig. Han har med stor fingertoppskänsla fått människor, som har fått sin arbetssituation totalt förändrad, att inte bara acceptera utan även aktivt bidra till förändringarna.

En av utmaningarna var att lokalen var en befintlig lokal som skulle byggas om för att anpassa Marine Jet Powers verksamhet. Fastighetsägaren saknade kompetens över hur en produktionslokal behöver utformas. Berotec och Yulianto fick stort manöverutrymme för att i samverkan med fastighetsägaren, myndigheter och leverantörer se till att lokalerna anpassades och godkändes för industriell verksamhet.

Yulianto satte självständigt upp arbetsflöden för Inköp, Produktion och Lager för den nya anläggningen i Uppsala. Allteftersom befattningshavare kom på plats för de olika funktionerna fasade Yulianto ut sig själv och coachade de nya befattningshavarna tills de var självgående.
Utöver detta har Berotec och Yulianto försett Karl med beslutsunderlag för att få hela flyttprojektet att fungera. På detta sätt kom den nya anläggningen att fungera optimalt från start med optimerade arbetsprocesser och lokaler.

Resultatet

Marine Jet Powers första flytt från Österbybruk utfördes enligt tidplan med mindre än 2 dagars produktionsavbrott. Planering, flytt av tre verksamheter, färdigställande av produktionslokaler och lager tog mindre än 12 månader.

Den nya lokalen har bättre logistiksflöde genom hela fabriken. Lokalen anpassad och uppdaterad gällande brand och säkerhet.

– Projektet som helhet har lett till att personalstyrkan totalt har halverats, stabiliteten har förbättrats då det nu finns tre befattningshavare på varje kritisk funktion och kapacitet och kapabiliteten har förbättrats.

säger Karl.

Resultatet kommer genom projektet förbättras rejält. Dessutom är man nu redo för att ta sig an stora leveranser under 2017 och 2018. Karl hävdar att projektet har lett fram till den i särklass viktigaste förändringen i Marine Jet Powers historia. Enligt Karl tog Berotec förfrågan väldigt seriöst och Yuliantos erfarenhet av att bygga upp nya verksamheter inom logistik och erfarenhet av personalansvar gjorde honom till en stark kandidat för uppdraget. Det som avgjorde saken var hans mjuka men målmedvetna personlighet

Slutord från Berotec

Det är värdefullt för våra kunder när de inser och har förmågan att förstå kraften i konsulter som har rätt värderingar och beteenden för det uppdrag de har. Här på Marine Jet Power har Berotecs förmåga att lyssna in just dessa till en början outtalade behoven och gjort en urvalsprocess som stämmer väl med kundens behov, kultur och värderingar.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer