Aktuellt

Flytta hem produktion, en artikelserie – Del 2: För- och nackdelar med närmare produktion

Del 2 i vår artikelserie om att flytta hem produktionen

Vilka fördelar och nackdelar som uppkommer med en närmare produktion, eller helt hemtag, kan och bör diskuteras ingående. Det skiljer sig också en del mellan olika företag och organisationer beroende av respektives situation och förutsättningar. 

Vad har vi erfarit och lärt oss av att köpa produktion från fjärran länder? Man behöver titta på var man står, vilka problem man mött och möter, om de är momentana eller kan bedömas vara kontinuerliga. Därifrån behöver man bedöma hur framtiden ser ut, om man inget gör och i varje fall av alternativ som kan väljas.

I den processen kan det vara framgångsrikt att se över sina mål avseende vad man vill göra, för vem och hur. Hur ser kunder och andra intressenter på oss? Vad vill man skall skilja oss från konkurrenterna? Ofta är intressenter lika viktiga som direkt köpande kunder och det är i en sådan bild man vill leverera de varor och tjänster man producerar. Ofta är kunder representanter och agenter medan slutanvändaren och dennes krav och önskemål är vad som behöver tillgodoses för att affärskedjan skall bli framgångsrik. Med det i ryggen kan man planera framåt och titta på vad man vill karakteriseras av för att vinna accept och nå framgång. Var vill vi vara och när?

Nästa processteg blir att bestämma vad vi behöver göra för att ta oss till önskad position, hur det skall gå till och i vilken ordning. Det kan som praktiskt exempel handla om att ta hem produktionsutrustning. I det uppstår ofta frågor om ägande av utrustningen, hela eller bara delar av den. Passar utrustningen i applikationer hemma? Vad behöver anpassas eller kompletteras? Vilka buffertar behöver etableras för att genomföra planerna utan stora störningar?

Har vi de kunskaper som erfordras för att lyckas? Ser vi hur dessa kompetenser skall vara organiserade för att samverka på optimalt sätt? Hur fördelar vi ansvar bland och mellan de olika kompetenserna? Svar på i vilka skeden de olika kompetenserna behövs, nu och framgent eller i samband med uppstart visar om man skall anställa eller hyra dessa.

Vad kostar varje steg och vilka nyinvesteringar behöver göras? Skall nya leverantörer etableras eller fabrik byggas? När kan vi börja vinna intäkter från en ny set-up?

Allt detta kan vara ett projekt med flera delprojekt. Processen bör leda till aktiviteter som behöver drivas och följas upp. Hur ofta skall sådan uppföljning ske och vilken omfattning? Vill man jobba med större mål och låta processen föras agilt, i naturliga steg, eller behövs en större detaljplanering?

Exempel på detaljfrågor att ta ställning till:

 • Vad händer om man möter leveransproblem?
 • Hur gör vi för att inte sitta fast i investeringar hos leverantören (t.ex. verktyg som anges svåra att flytta)?
 • Med fjärran leveranser blir ledtider långa.
 • Erforderligt stor buffert och säkerhetslager binder kapital eller om dessa inte finns, höjer leveransosäkerheten vid kris.
 • Produktförändringar kan vara omständliga att genomföra.
 • Införandetider kan bli långa, främst med tanke på kassera / slutförbruka lager.
 • Om flytt av produktion, äger vi och kan flytta investeringsgods, både verktyg och kringutrustning som inte är generell? Ägarfrågor har en tendens att dyka upp.
 • Kan sådan svårflyttad utrustning ersättas om nödvändigt?
 • Stämmer producerat utfall med underliggande dokumentation? Det kan bli mycket jobb med att jämka samman dessa och klarar organisationen det?
 • Har en ny leverantör erforderliga kvalitetscertifikat? Hur och av vem genomförs audits som påkallas.
 • Finns teknik som erfordras att tillgå på närmre håll.
 • Vilken logistik måste en ny leverantör etablera för att få ihop produkten?
 • Kommunikation där ena eller båda parter talar och skriver på olika nivåer i det språk man kan kommunicera på.
 • En gammal regel för handel är att man skall träffa leverantören inför och under affären. En del kommunikation kräver fysiska möten,
 • närmare kostar mindre pengar men framför allt tid att genomföra.
 • Transportkostnader, förutom ledtid.
 • Miljöpåverkan.
 • Nya utrymmes/lokalbehov.
 • Ny utrustning.

Allt detta och mer behöver man ta ställning till för att nå önskad framgång. Berotec har kompetenserna, nätverken och resurserna att hjälpa till med hela eller delar av processen i tät samverkan med sina kunder. Hör gärna av dig till Fredrik Ekdahl om du vill komma vidare i dina beslut!

Av: Jenny MatssonJenny Matsson (Process- och verksamhetsutvecklare inom Supply Chain), Lennart Brunnberg (Materialingenjör) & Fredrik Ekdahl (Affärsledare i Stockholm)

​Lena Joelsson och Jonas Ivarsson går in i Berotecs styrelse

Under Berotecs årsstämma i december valdes Lena Joelsson och Jonas Ivarsson in som nya ledamöter i Berotecs styrelse.…Läs mer

Vi söker en ekonomi-giggare!

Berotecs ekonomifunktion är uppbyggd av flera leverantörer och har tidigare letts av Åsa Söderbergh. Nu går Åsa in…Läs mer